Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tributs cedits a l'OAGRTL – Diputació de Lleida

  • Impost sobre béns immobles (URBANA, RÚSTICA, BICES)
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IMVTM)
  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • Taxa pel servei de recollida d’escombraries i altres residus urbans
  • Taxa pel servei de clavegueram

Lloc de gestió i pagament

Per informació, estat dels rebuts, còpies dels rebuts i canvis de domiciliació bancària podeu adreçar-vos a l’OAGRTL a través de qualsevol dels mitjans anteriors, o a l’Ajuntament de Camarasa per qualsevol dels mitjans de l’apartat següent.