Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació pública ampliació capacitat planta compostatge Indufeco

DIMARTS 17 MAIG 2022

ANUNCI

Vist el projecte presentat per l’empresa Indufeco, SL per a l'ampliació de capacitat de la planta  destinada a l'obtenció d'adobs orgànics i òrgano-minerals amb procés de compostatge situada al polígon 5 parcel.la 583 de Camarasa i en compliment de l’establert a l’article 41  de la Llei 20/2009  de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es sotmet la documentació presentada a informació pública pel termini de trenta dies perquè es puguin presentar reclamacions.

 L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament,  Plaça Major, núm. 1, amb cita prèvia, els dies laborables de 9 a 14 hores.

 Camarasa, a la data de la signatura electrònica

L’alcaldessa