Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Expedient ordre execució. Notificació

DILLUNS 19 JUNY 2023

EXPEDIENT ORDRE EXECUCIÓ

NOTIFICACIÓ

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació, es procedeix, en compliment del que estableix l'article 44 de la Llei 39/2015, a la publicació al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, a la pàgina web i al Butlletí Oficial de l'Estat de la notificació de la proposta d'ordre d'execució a l'expedient 204/2023 d'ordre d'execució d'obres de conservació de l'edifici situat al carrer Castell, 31 del municipi de Camarasa.

 Expedient 204/2023 Ordre d'execució obres de conservació sobre immoble C/ Castell, 31 Camarasa

 Informe serveis tècnics municipals data 19 de maig de 2023

Persona a notificar: Irene Parro Sánchez

Resolució de l'alcaldia de data 26 de maig de 2023:

Primer. Que s'ordeni l'execució les mesures urgents i necessàries següents per conservar l'immoble en condicions de seguretat i salubritat:

 1.- Reparar i desembossar tots els canals i baixants de les cobertes.

2.- Desenrunar, retirar les escombraries i transportar-les a l'abocador autoritzat.

3.- Netejar el pati interior i garantir-ne el correcte desguàs, protegint si cal, les parets mitgeres amb altres veïns.

 Aquestes actuacions shan de dur a terme en el termini de màxim de 15 dies.

 4.- Fer una comprovació de l'estat general de l'edifici, per assegurar-se que no hi hagi altres patologies, que no es poden detectar des de l'exterior:

 

 Es publica únicament una breu indicació del contingut de la proposta de resolució de l'alcaldia de data 26 de maig de 2023, de manera que el text íntegre es troba a les dependències de l'Ajuntament de Camarasa, secretària municipal, carrer Plaça Major, 1 25613 Camarasa on la persona interessada o el seu representant, degudament acreditat, pot consultar-ho en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

 La qual cosa us comunica perquè en prengui coneixement i efectes, assenyalant que la present resolució no és susceptible de recurs, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit, advertint que, de no efectuar cap al·legació sobre el contingut de la resolució d'ordre d'execució de les obres de conservació detallades en el termini de 10 dies es procedirà conforme a allò que s'ha exposat.

 Camarasa, a la data de la signatura electrònica

 L'alcaldessa