Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

APROVACIO INICIAL MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL NÚM. 49

El Ple de l’Ajuntament de Camarasa, en sessió de data 28 d’octubre de 2021 va aprovar inicialment la modificació completa de l’ordenança fiscal núm. 49 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en el sentit següent: recollir les modificacions que afecten l’article 4t, així com, i per a major claredat, altres modificacions també en l’enunciat de la Taxa reguladora, així com en el text. S’exposa a informació pública pel termini de 30 dies hàbils al tauler d’anuncis de la Corporació i al BOP de Lleida, a fi que s’hi puguin presentar reclamacions i suggeriments. Podeu veure el text en l'enllaç posterior.

DIVENDRES 29 OCTUBRE 2021